وقتی اسم خلیج فارس را می‌شنویم، نمی‌دانیم به خود به بالیم یا گریه کنیم. برای نامش قطعه قطعه می‌شویم اما جانش را پاره کرده‌ایم، واقعا ما با یک خلیج همیشه فارس یک خزر یک ارومیه یک هامون چه کرده‌ایم !!!

در آخر از خلیج فارس و خزر یک اسم می‌ماند و خلیج‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها را در زیر اشغال بی فرهنگی‌مان دفن می‌کنیم. ما با اسمش زنده‌ایم و آن از بی توجهی ما زار می‌زند. ما با اشغال و کثافت عشق می‌ورزیم و آن از عشق ما حالش بد می‌شود. ما هشتگ می‌زنیم و آن از نفتی که تمام تنش را سیاه و آلوده کرده زجه می‌کند.

واقعا ما با یک خلیج فارس چه کرده‌ایم ...