بِباز علیرضا بباز؛ جون مادرت بباز علیرضا تا آبروی نداشتمونُ شاید تو زنده کنی

بباز علیرضا بباز؛ تا عرقِت خشک نشده پهلون بباز تا هرچی صبحُ شب کردی واسه قهرمانی یادت بمونه

بباز علیرضا بباز؛ واسه غزه، رام ا... ، شام، سوریه، میانمار، یمن، نیجیریه واس نصف دنیا بِباز

بباز علیرضا بباز؛ باخت مفتِ چَنگت پهلون تو واسه ما گنده‌تر از مدالی واسه اونا هم لابد همین فِنتیه

بباز علیرضا بباز؛ واسه پر کردن آخرین سَنگرت بباز

بباز علیرضا بباز ...